Education & Sports

ตระหนักดีว่า "เด็ก" และ "เยาวชน" คือโครงสร้างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

ด้านการศึกษาและกีฬา

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ตระหนักดีว่า “เด็ก” และ “เยาวชน” คือโครงสร้างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ทางโครงการโรงไฟฟ้า จึงส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและกีฬา ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยทางโครงการได้มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ให้กับสถานศึกษาหรือชุมชนที่มีการจัดกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนด้วย