ข่าวสารและกิจกรรม

เราได้ประมวลภาพ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างชุมชนเเละโรงไฟฟ้าของเรา

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556

เด็กและเยาวชนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสังคมที่ทางบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ให้ความสำคัญและเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 บรืษัทฯ ได้มอบของขวัญและทุนการศึกษาให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียนและชุมชนในเขตพื้นที่บางปู