ข่าวสารและกิจกรรม

เราได้ประมวลภาพ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างชุมชนเเละโรงไฟฟ้าของเรา

กกพ. สรุปแนวการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินและแผนซ่อมบำรุง 3 การไฟฟ้า รับมือเหตุการณ์ไฟดับ

By : Categories : ข่าวเด่นพลังงาน Comment: 0 Comment

กกพ. สรุปแนวทางการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินและแผนซ่อบำรุงของ 3 การไฟฟ้า หลังเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ 14 จังหวัดในภาคใต้

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ข้อสรุปแนวทางการกำกับดำเนินการตามแผนบริหารจัดกการในภาวะฉุกเฉินและแผน ซ่อมบำรุงของทั้ง 3 การไฟฟ้า หลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับใน 14 จังหวัดภาคใต้เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่าที่ประชุม กกพ. ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการกำกับการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉน และแผนซ่อมบำรุงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อให้การไฟฟ้าทั้งสามแห่งสามารถปฏิบัตงานได้ทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งกรณีของเหตุสุดวิสัยและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที โดยสามารถนำไปเข้าสู่ระบบปกติได้อย่างรวดเร็ว และมีเสถียรภาพ ดังนี้

  1. ให้ การไฟฟ้าทั้งสามแหง ทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการประสานงานในภาวะฉุกเฉินระหว่างการไฟฟ้า เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุลักษณะเดียวดังกล่าว ตลอดจนการประสานงานในการจ่ายไฟฟ้ากลับคืนสู่ระบบโดยเร็ว
  2. ให้การ ไฟฟ้าทั้งสามแห่ง ทบทวนและปรับปรุงวิธีการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินเพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ผู้ใช้พลังงานได้รับทราบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องทันเวลา
  3. ให้ การไฟฟ้าทั้งสามแห่ง จัดทำแผนการหยุดซ่อมบำรุงพร้อมแผนรองรับความเสี่ยงกรณี ที่การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนหรือเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญ
  4. ให้การ ไฟฟ้าทั้งสามแห่ง ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงเชื่อถือได้ของการทำงานของอุปกณ์ไฟฟ้าและที่ สำคัญรวมถึงการทำงานของระบบป้องกันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้ระบบไฟฟ้าของประเทศมีความมั่นคง แข็งแรง และเชื่อถือได้
  5. ให้ การไฟฟ้าทั้งสามแห่ง ทบทวนการปลดโหลดให้เป็นปัจจุบัน และทบทวนการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากการ ปลดโหลดตามแผน โดยให้มีการทบทวนและซักซ้อมแผนประจำทุกปี
  6. ให้มีการ วางแผนการนำระบบกลับคืนสู่สภาวะปกติเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับทั่วประเทศ (Blackout Restoration Plan) ของการไฟฟ้าทั้งสามแห่งเพื่อให้การประสานการดำเนินงานในการจ่ายไฟฟ้ากลับคืน สู่ระบบเป็นไปอย่างรวดเร็วตามที่กำหนด โดยใหมีการทบทวนและซักซ้อมแผนประจำทุกปี

นอกจากนี้ กกพ. ยังได้มีมติให้การไฟฟ้าทั้งสามแห่งจัดทำแผนการดำเนินงานตามแนวทางในการกำกับ การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน เพื่อเสนอ กกพ. ต่อไป

ทั้งนี้ หลังจากผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีไฟฟ้าดับในพื้นที่ ภาคใต้ 14 จังหวัด ที่มีนายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานได้ข้อสรุปว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเกตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่เหนือการควขคุมของ กฟผ. นั้น กกพ. จะมีการพิจารณาการชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อไฟฟ้าจากประเทศมาเลเซีย ในวงเงินประมาณ 13 ล้านบาท ในการพิจารณาค่าเอฟที ในงวดเดือนกันยายน-ธันวาคม 2556 ต่อไป

ที่มา : ThaiPR.net (17 มิถุนายน 2556)