ข่าวสารและกิจกรรม

เราได้ประมวลภาพ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างชุมชนเเละโรงไฟฟ้าของเรา

การประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็น โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด จัดการประชุมการประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็นโครงการผลิตพลังงานไอน้ำ และไฟฟ้าขนาดเล็กครั้งที่ 1 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 และ วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการ
  • เพื่อขอความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น – ข้อเสนอแนะ ต่อโครงการ
  • เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาโครงการ
  • เพื่อนำข้อมูล ข้อเสนอแนะ จากกระบวนการมีส่วนร่วมมากำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ