ภารกิจต่อสังคม

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด มีความคิดและตระหนักอยู่เสมอว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ภารกิจต่อสังคม

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด มีความคิดและตระหนักอยู่เสมอว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งตามปกติแล้วนั้นโรงไฟฟ้าจะต้องมีกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตามข้อกำหนดของกฎหมายซึ่งชุมชนโดยรอบจะได้ประโยชน์โดยตรงจากกองทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการจัดตั้งงบประมาณในกรณีฉุกเฉิน เพื่อที่จะใช้ในการดูแลช่วยเหลือชุมชนนอกเหนือจากเงินกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอีกด้วย การดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัทเน้นหลักการมีส่วนร่วมและการบูรณาการของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้านไปพร้อมกัน โดยแบ่งการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคมออกเป็นด้านต่างๆดังนี้