สาระน่ารู้

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ตระหนักเเละพยายามรวบรวมสาระเกร็ดความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เพื่อให้ผู้สนใจได้รับความรู้อย่างชัดเจน

 • การนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในประเทศไทย

  , By admin, Categories สาระน่ารู้, Comment 0

  LNG หรือ ก๊าซธรรมชาติเหลวคือก๊าซธรรมชาติที่ส่งผ่านกระบวนการคัดแยกเอาส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ฮีเลียม น้ำ ไฮโดรคาร์บอนหนัก เป็นต้น จากนั้นจึงนำไปผ่านกระบวนการทำให้เป็นของเหลว โดยทำให้อุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ -160 องศาเซลเซียส ซึ่งจะมีปริมาตรเหลือประมาณ 1/600 เท่าของปริมาตรก๊าซเดิม ซึ่งเหมาะสมที่จะขนส่งไปใช้ในสถานที่ ที่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติยังไปไม่ถึง ดังนั้นในการเก็บรักษาหรือการขนส่งจำเป็นที่จะต้องใช้ถังชนิดพิเศษที่ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงสถานะในรูปของเหลวได้
  คุณสมบัติ LNG
  ไร้กลิ่น ไร้สารพิษ และปราศจากสารกัดกร่อน นอกจากนี้หากเกิดการรั่วไหล ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหาหนทางขจัด เนื่องจาก LNG จะระเหยไปในอากาศอย่างรวดเร็วและไม่เหลือสารตกค้างใดๆ ไว้ เนื่องจาก LNG ไม่ได้ถูกบรรจุในถังโดยการใช้ความดันสูง ดังนั้นนจึงไม่เกิดการระเบิดใดๆ หากเกิดรอยแตกขึ้นที่ถัง ทั้งนี้ปัจจัยเฉพาะที่ทำให้เกิดการติดไฟขึ้นได้นั้น LNG ต้องกลับไปอยู่ในสถานะก๊าซรวมทั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมปิด โดยมีปริมาณก๊าซในอากาศระหว่าง 5-15% แล้วมีประกายไฟเกิดขึ้น

  อ่านต่อ →

 • การจัดหา LNG ของประเทศไทย

  , By admin, Categories สาระน่ารู้, Comment 0

  ผู้ผลิตที่มีศักยภาพในการจัดหาLNGให้ประเทศไทยได้แก่ผู้ผลิตในภูมิภาคตะวันออกกลาง,ออสเตรเลีย,เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย ปตท. ได้ดำเนินการลงนามในข้อตกลงเบื้องต้น และเจรจาสัญญาซื้อขายกับเหล่าผู้ผลิตเพื่อจัดหา LNG ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ รวมทั้ง ยังได้ร่วมลงทุนในโครงการ Floating LNG Production (FLNG) ซึ่งเป็นการผลิต LNG จากแหล่งก๊าซธรรมชาติ ในประเทศออสเตรเลีย และประเทศปาปัวนิวกินี

  นอกจากนี้ ปตท. ยังได้จัดตั้งบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Termind) ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการนำเข้า LNG ในพ.ศ. 2554 โดยระยะแรก สามารถรองรับการนำเข้า …

  อ่านต่อ →

 • ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ คืออะไร

  , By admin, Categories สาระน่ารู้, Comment 0

  ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือค่าไฟฟ้าผันแปร หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าค่า Ft เป็นค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้า
  สูตร Ft มีการปรับปรุงสูตรหลายครั้ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ของต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ณ ขณะนั้นๆ ล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2548 ได้มีการปรับปรุงสูตร Ft โดยให้คงเหลือเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าเท่านั้น
  การปรับค่าไฟฟ้า Ft เดิมดำเนินการโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าซึ่งเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลอัตราค่าไฟฟ้าและค่าบริการ ซึ่งต่อมา กพช. ได้ยกเลิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลอัตราค่าไฟฟ้าและค่าบริการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบค่าไฟฟ้า Ft
  ล่าสุด ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2551 …

  อ่านต่อ →