ตำแหน่งงาน

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ยังคงสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับลักษณะงานของโรงไฟฟ้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ตำแหน่งงาน

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด และบริษัทในเครือ ได้รับการพิจารณาและคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและนิคมอุตสาหกรรมบางปูมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับลักษณะงานของโรงไฟฟ้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Electrical Engineer or Control and Instrumentation Engineer

Required Qualifications

 • Male/Female, Thai nationality
 • Bachelor or Master degree in Electrical Engineering or Control and Instrumentation Engineering
 • New graduates are welcome.
 • Have experiences in power plant will be an advantage.
 • Hard working, good attitude and willing to learn new things.
 • Fluent in English for both speaking and writing.
 • Good interpersonal and problem solving skills
 • Computer literacy in MS Office and have knowledge of management and engineering software such as AutoCAD, Microsoft Project, SCADA, DCS, PLC etc. a plus.

Job Descriptions and Responsibilities

 • Maintain Electrical, Mechanical and Utility system.
 • Maintain and review Prevention Maintenance plans and Procedures for operations maintenance.
 • Manage machine history and spare parts management.
 • Coordinate with the Maintenance & Operation Manager and other related parties.
 • Participate in the development of the power plant maintenance schedules.
 • Participate in the budget preparation.
 • Participate and review the power plant spares and tools ordering and maintenance.
 • Take responsibility for quality control of all work.
 • Coordinate with other departments and groups to ensure smooth teamwork.
 • Forward recommendations for the improvement of electrical procedures to the Maintenance & Operation manager.
 • Take part actively in the power plant overhauls and maintenance activities.
 • Take responsibility for day-to-day monitoring and data analysis, including day-to-day maintenance of the power plant.
 • Analyze breakdowns and implement systems to avoid repetition of similar breakdown.
 • Ensure trouble free operation of electrical equipments and systems.
 • Perform other duties as assigned by the supervisor as needed.

Civil Engineer

Required Qualifications

– Male/Female, Thai nationality

– Bachelor or Master degree in Civil Engineering

– New graduates are welcome.

– Have experiences in power plant will be an advantage.

– Hard working, good attitude and willing to learn new things.

– Fluent in English for both speaking and writing

– Good interpersonal and problem solving skills

– Computer literacy in MS Office and have knowledge of management and engineering software such as

AutoCAD, Microsoft Project,Autodesk Land Desktop, Autodesk Civil Design a plus.

Job Descriptions and Responsibilities

– Coordinate with project manager and other related parties.

– Perform engineering duties in planning and overseeing construction of project site.

– Coordinate and supervise the construction work at project site.

– Plan, manage, direct, and monitor progress during each phase of the construction project.

– Inspect and analyze the proposed construction project.

– Assess the environment impact and risks connected to the project.

– Ensure that all rules, regulations and guidelines have been explicitly followed.

– Assist site manager for the schedule planning and progress of work etc.

– Capable in planning, progress controlling and report and give technique in construction.

– Respond in screening and controlling sub-contractors.

– Take responsibility for routine administration and assignment of tasks on the project.

– Assist manager to execute scope of the project, project quality, and schedule and within the budget.

– Participate in the budget preparation.

– Take responsibility for quality control of all work.

– Coordinate with other departments and groups to ensure smooth teamwork.

– Perform other duties as assigned by the supervisor as needed.

Mechanical Engineer

Required Qualifications

 • Male/Female, Thai nationality
 • Bachelor or Master degree in Mechanical Engineering
 • New graduates are welcome.
 • Have experiences in power plant will be an advantage.
 • Hard working, good attitude and willing to learn new things.
 • Fluent in English for both speaking and writing
 • Good interpersonal and problem solving skills
 • Computer literacy in MS Office and have knowledge of management and engineering software such as AutoCAD, Microsoft Project a plus.

Job Descriptions and Responsibilities

 • Coordinate with the Engineering Manager and other related parties
 • Participate in the development of the power plant maintenance schedules.
 • Participate in the budget preparation.
 • Participate and review the power plant spares and tools ordering and maintenance.
 • Take responsibility for quality control of all work.
 • coordinatate with other departments and groups to ensure smooth teamwork.
 • Forward recommendations for the improvement of maintenance procedures to the Engineering Manager.
 • Take part actively in the power plant overhauls and maintenance activities.
 • Take responsibility for day-to-day monitoring and data analysis, including day-to-day maintenance of the power plant.
 • Plan and implement Preventive Maintenance Systems.
 • Attend day to day maintenance and breakdowns.
 • Analyze breakdowns and implement systems to avoid repetition of similar breakdown.
 • Ensure trouble free operation of electrical equipments and systems.
 • Perform other duties as assigned by the supervisor as needed.
Finance Officer

General Purpose:-

The Finance Officer is responsible for maintaining financial, accounting and administrative in order to meet legislative requirements. He/she reports to the Financial Supervisor and is responsible for preparing financial statements, maintaining cash controls, maintaining accounts payable and managing office operations.

Required Qualifications –

– Male/Female, Thai nationality

– Bachelor’s Degree in Finance & Banking, Accountancy or any related fields from an accredited university,

….Master’s Degree a plus

– Exposure to one or more computerized accounting packages

– Some knowledge of financial models will be an advantage

– Able to work under supervised and develop the job and work well under deadline.

– Hard working, good attitude and willing to learn new things.

– Good command in English for both speaking and writing.

– Good interpersonal and problem solving skills

– Experience working with power plant will be advantages.

– Strong leadership, proactive, solutions-thinking and innovative approach.

– Good interpersonal, problem solving and communication skills.

– Strong computer literacy (Microsoft Office, E-mail and Internet) and related? computer applications.

– Able to work effectively as a member of an intercultural and interdisciplinary team or independently

….as required.

Job Descriptions and Responsibilities

– Compile budgets, forecast cash-flow and make financial management reports on monthly basis

….and as required.

– Prepare statutory annual reports.

– Maintain contact with bankers, investment managers, pension advisors and auditors.

– Liaison with auditors and company executives and answer queries on financial based matters.

– Propose and discuss on changes and improvements of the company’s current accounting setup.

– Analyze company’s cash flow and budget.

– Study and prepare financial accounting.

– Deal with all aspects of bookkeeping including sales and purchase leader input, reconciliations,

….journals and nominal ledger administration.

– Assist with preparation of the budget.

– Implement financial policies and procedures.

– Establish and maintain cash controls.

– Monitor cash reserves and investment.

– Prepare and reconcile bank statements.

– Ensure data is entered into the system.

– Prepare monthly cash flow record.

– Prepare quarterly reports and report on variances.

– Maintain the computerized accounting system.

– Maintain financial files and records.

– Perform other duties as assigned by the supervisor as needed

Chemist

Required Qualifications

– Male/Female, Thai nationality

– Bachelor’s Degree in Chemistry from an accredited university, Master’s Degree a plus

– Minimum 3 years of experience, mainly in the field of power plants or natural gas

….(simple and combined cycle), and cogeneration facilities.

– Strong experience working as Chemist in the power plant will be advantage.

– Able to work effectively as a member of an intercultural and interdisciplinary

….team or independently as required.

– Fluent in English for both speaking and writing.

– Hard working, good attitude and willing to learn new things.

– Good interpersonal and problem solving skills

– Computer literacy in MS Office and have knowledge of management and

engineering software such as Microsoft Project etc. a plus.

Job Descriptions and Responsibilities

– Sample and perform laboratory analysis of DM water plant, the feed water, condensate, water,

….boiler water, steam of the power plant, cooling water, cooling tower, and wasted , water based on

….standardized methods.

– Monitor and maintain the HRSG drum water and steam quality.

– Perform HRSG drum and condenser inspection during plant maintenance shutdown.

– Coordinate with Head of the Operation Department on the adjustment of the chemical injection system.

– Maintain and calibrate the different online and laboratory analyzers and equipment and perform

….calibration of laboratory and plant analytical instruments.

– Oversee the safe and efficient operation of the Water Treatment Plant.

– Supervise the daily operation of the Water Treatment Plant and Studie

….modification for Water Treatment Plant to improve operation.

– Conduct sampling and analysis of wastewater for environment monitoring.

– Monitor the plant stack emissions to meet the standards set by the government regulations.

– Conduct and implement operation procedures as needed for quality environment concerns.

– Support environmental reports submitted to the government organizations.

– Prepare and update procedure on waste and environmental management.

– Monitor, record, and analyze the chemical consumption of the plant.

– Coordinate with suppliers for the chemicals needed for the best price.

– Coordinate and monitor the preservation of boiler drums and condensate? system during plant shutdown.

– Control inventories of laboratory and plant chemicals.

– Report all responsibilities in monthly basis.

– Perform other duties as assigned by the supervisor as needed.

Control and Instrumentation Engineer

Required Qualifications

– Male/Female, Thai nationality

– Bachelor or Master degree in Control and Instrumentation Engineering

– New graduates are welcome.

– Have experiences in power plant will be an advantage.

– Hard working, good attitude and willing to learn new things.

– Fluent in English for both speaking and writing.

– Good interpersonal and problem solving skills

– Computer literacy in MS Office and have knowledge of management? and engineering software such as

….AutoCAD, Microsoft Project, SCADA, DCS, PLC etc. a plus.

Job Descriptions and Responsibilities

– Maintain Electrical, Mechanical and Utility system.

– Maintain and review Prevention Maintenance plans and Procedures for operations maintenance.

– Manage machine history and spare parts management.

– Coordinate with the Engineering Manager and other related parties.

– Participate in the development of the power plant maintenance schedules.

– Participate in the budget preparation.

– Participate and review the power plant spares and tools ordering and maintenance.

– Take responsibility for quality control of all work.

– Coordinate with other departments and groups to ensure smooth teamwork.

– Forward recommendations for the improvement of electrical procedures to the Engineering Manager.

– Take part actively in the power plant overhauls and maintenance activities.

– Take responsibility for day-to-day monitoring and data analysis, including

….day-to-day maintenance of the power plant.

– Analyze breakdowns and implement systems to avoid repetition of similar breakdown.

– Ensure trouble free operation of electrical equipment and systems.

– Perform other duties as assigned by the supervisor as needed.

Senior Electrical Engineer

Required Qualifications –

– Male/Female, Thai nationality

– Bachelor’s Degree in Electrical Engineering from an accredited university,

….Master’s Degree a plus

– Minimum 8 years of experience, mainly in the field of power plants or natural gas

….(simple and combined cycle), and cogeneration facilities.

– Experience working with power plant conceptual design and layouts.

– Able to work effectively as a member of an intercultural and interdisciplinary

….team or independently as required.

– Fluent in English for both speaking and writing.

– Hard working, good attitude and willing to learn new things.

– Good interpersonal and problem solving skills

– Computer literacy in MS Office and have knowledge of management and engineering software such as

….AutoCAD, Microsoft Project, SCADA, DCS, PLC etc. a plus.

Job Descriptions and Responsibilities

– Coordinate with Engineering Manager, Assistant of CTO and other related parties.

– Perform engineering duties in planning and overseeing of electrical works for construction project sites.

– Coordinate and supervise the electrical work at project sites.

– Assist site manager for the schedule planning, progress of work, etc.

– Work closely with a team of electrical engineer to ensure supervision and

….monitoring of all electrical and equipment works for power plants.

– Assign the duties and supervise a team of field engineer’s and inspectors on a daily basis.

– Perform technical feasibility studies and due diligence reports.

– Review technical specifications for foundation design for Major Equipment.

– Review drawings.

– Participate in EPC contract negotiations.

– Perform man-hour estimations and assist in proposal work.

– Coordinate with headquarters office and contractors for engineering tasks.

– Maintain Electrical, Mechanical and Utility system.

– Maintain and review Prevention Maintenance plans and Procedures for operations.

– Manage machine history and spare parts management.

– Coordinate with the Maintenance & Operation Manager and other related parties.

– Participate in the development of the power plant maintenance schedules.

– Participate in the budget preparation.

– Participate and review the power plant spares and tools ordering and maintenance.

– Take responsibility for quality control of all work.

– Coordinate with other departments and groups to ensure smooth teamwork.

– Forward recommendations for the improvement of electrical procedures

….to Engineering Manager, Assistant of CTO.

– Take part actively in the power plant overhauls and maintenance activities.

– Take responsibility for day-to-day monitoring and data analysis, including day-to-day

….maintenance of the power plant.

– Analyze breakdowns and implement systems to avoid repetition of similar? breakdown.

– Ensure trouble free operation of electrical equipments and systems.

– Perform other duties as assigned by the supervisor as needed.

Senior Mechanical Engineer

Required Qualifications –

– Male/Female, Thai nationality

– Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering from an accredited university,

….Master’s Degree a plus

– Minimum 8 years of experience, mainly in the field of power plants or natural gas

….(simple and combined cycle), and cogeneration facilities.

– Experience working with power plant conceptual design and layouts.

– Able to work effectively as a member of an intercultural and interdisciplinary

….team or independently as required.

– Fluent in English for both speaking and writing.

– Hard working, good attitude and willing to learn new things.

– Good interpersonal and problem solving skills

– Computer literacy in MS Office and have knowledge of management and engineering

software such as AutoCAD, Microsoft Project a plus.

Job Descriptions and Responsibilities

– Coordinate with Engineering Manager, Assistant of CTO and other related parties.

– Perform engineering duties in planning and overseeing of mechanical works for

….construction project sites.

– Coordinate and supervise the mechanical work at project sites.

– Assist site manager for the schedule planning, progress of work, etc.

– Work closely with a team of electrical engineer to ensure supervision and

….monitoring of all mechanical and equipment works for power plants.

– Assign the duties and supervise a team of field engineer’s and inspectors on a daily basis.

– Perform technical feasibility studies and due diligence reports.

– Review technical specifications for foundation design for Major Equipment.

– Review drawings.

– Participate in EPC contract negotiations.

– Perform man-hour estimations and assist in proposal work.

– Coordinate with headquarters office and contractors for engineering tasks.

– Participate in the development of the power plant maintenance schedules.

– Participate in the budget preparation.

– Participate and review the power plant spares and tools ordering and maintenance.

– Take responsibility for quality control of all work.

– Coordinate with other departments and groups to ensure smooth teamwork.

– Forward recommendations for the improvement of maintenance procedures

….to Engineering Manager, Assistant of CTO.

– Take part actively in the power plant overhauls and maintenance activities.

– Take responsibility for day-to-day monitoring and data analysis, including

….day-to-day maintenance of the power plant.

– Plan and implement Preventive Maintenance Systems.

– Attend day to day maintenance and breakdowns.

– Analyze breakdowns and implement systems to avoid repetition of similar breakdown.

– Ensure trouble free operation of electrical equipments and systems.

– Perform other duties as assigned by the supervisor as needed.

Senior Control System and Instrumentation engineer

Required Qualifications –

– Male/Female, Thai nationality

– Bachelor’s Degree in Control System and Instrumentation Engineering

….from an accredited university, Master’s Degree a plus

– Minimum 8 years of experience, mainly in the field of power plants or natural

….gas (simple and combined cycle), and cogeneration facilities.

– Experience working with power plant conceptual design and layouts.

– Able to work effectively as a member of an intercultural and interdisciplinary

….team or independently as required.

– Fluent in English both verbal and written skills.

– Hard working, good attitude and willing to learn new things.

– Good interpersonal and problem solving skills

– Computer literacy in MS Office and have knowledge of management and engineering software such as

….AutoCAD, Microsoft Project, Autodesk Land Desktop, Autodesk Civil Design a plus.

Job Descriptions and Responsibilities

– Coordinate with Engineering Manager, Assistant of CTO and other related parties.

– Perform engineering duties in planning and overseeing construction project sites.

– Coordinate and supervise the C & I work at project sites.

– Assist site manager for the schedule planning, progress of work, etc.

– Work closely with a team of C & I engineer to ensure supervision and monitoring of

….all C & I and equipment works for power plants.

– Assign the duties and supervise a team of field engineer and inspectors on a daily basis.

– Perform technical feasibility studies and due diligence reports.

– Review technical specifications for Foundation design for Major Equipment.

– Perform and review calculations for structural and C & I works.

– Review drawings.

– Participate in EPC contract negotiations.

– Perform man-hour estimations and assist in proposal work.

– Maintain C & I system.

– Coordinate with headquarters office and contractors for engineering tasks.

– Participate in the development of the power plant maintenance schedules.

– Participate in the budget preparation.

– Participate and review the power plant spares and tools ordering and maintenance.

– Take responsibility for quality control of all work.

– Coordinate with other departments and groups to ensure smooth teamwork.

– Forward recommendations for the improvement of maintenance procedures to

….Engineering Manager, Assistant of CTO.

– Take part actively in the power plant overhauls and maintenance activities.

– Take responsibility for day-to-day monitoring and data analysis, including day-to-day

….maintenance of the power plant.

– Plan and implement Preventive Maintenance Systems.

– Attend day to day maintenance and breakdowns.

– Analyze breakdowns and implement systems to avoid repetition of similar breakdown.

– Ensure trouble free operation of electrical equipment and systems.

– Perform other duties as assigned by the supervisor as needed.

Senior Accountant

Required Qualifications

– Male/Female, Thai nationality

– Bachelor’s Degree in accountancy from an accredited university, Master’s Degree a plus

– Minimum 3 years of experience, mainly in the management of accounting, financial systems and budgets,

….financial reports, financial data analysis, auditing, taxation and providing financial advice.

– Have knowledge of generally accepted of accepted accounting practices and principles, economic principles,

….auditing practices and principles, applicable laws, tax codes and regulations.

– Experience working with power plant will be advantages.

– Strong leadership, proactive, solutions-thinking and innovative approach.

– Good interpersonal, problem solving and communication skills.

– Strong computer literacy (Microsoft Office, E-mail and Internet) and accounting applications.

– Able to work effectively as a member of an intercultural and interdisciplinary

….team or independently as required.

– Fair in English both verbal and written skills.

– Hard working, good attitude and willing to learn new things.

Job Descriptions and Responsibilities

– Compile and analyze financial information to prepare financial statements

….including monthly and annual accounts.

– Ensure financial records are maintained in compliance with accepted policies and procedures.

– Ensure all financial reporting deadlines are met.

– Prepare financial management reports.

– Ensure accurate and timely monthly, quarterly and year end close.

– Establish and monitor the implementation and maintenance of accounting control procedures.

– Resolve accounting discrepancies and irregularities.

– Continuously manage and support of budget and forecast activities.

– Monitor and support taxation issues.

– Develop and maintain financial data bases.

– Prepare and coordinate in the audit process and financial audit.

– Ensure accurate and appropriate recording and analysis of revenues and expenses.

– Analyze and advise on business operations including revenue and expenditure trends,

….financial commitments and future revenues.

– Analyze financial information to recommend or develop efficient use of resources? and procedures, provide

….strategic recommendations and maintain solutions to business and financial problems.

Senior Administrative Officer / Executive Secretary

Required Qualifications

– Male/Female, Thai nationality

– Bachelor’s Degree in Arts, Business Administration, Secretary or any related fields from an accredited

….university, Master’s Degree a plus

– Minimum 5 years of experience, mainly in the field of administration, general affairs, secretarial or

….related functions.

– Experience working with power plant will be advantages.

– Strong leadership, proactive, solutions-thinking and innovative approach.

– Good interpersonal, problem solving and communication skills.

– Strong computer literacy (Microsoft Office, E-mail and Internet).

– Able to work effectively as a member of an intercultural and interdisciplinary

….team or independently as required.

– Fluent in English both verbal and written skills.

– Hard working, good attitude and willing to learn new things.

– Abel to perform general and clerical duties, create, transcript, and distribute

….meeting agendas and minutes.

Job Descriptions and Responsibilities

– Prepare and manage correspondence, reports and documents.

– Organize and coordinate meetings, conferences, travel arrangements.

– Take, type and distribute minutes of meetings.

– Support management with information, documents, and reports.

– Handle incoming mail and other materials.

– Setup and maintain filing systems.

– Prepare correspondence, report and materials for publications and presentations.

– Manage the filing, storage and security of documents.

– Support to managements with information, documents, and reports.

– Respond to inquiries and assist with preparation and advertising of contract documents.

– Communicate verbally and in writing to answer inquiries and provide information.

– Liaison with internal and external contacts.

– Coordinate the flow of information both internally and externally.

– Perform other related duties as required.

Electrical Engineer

Required Qualifications

– Male/Female, Thai nationality

– Bachelor or Master degree in Electrical Engineering

– New graduates are welcome.

– Have experiences in power plant will be an advantage.

– Hard working, good attitude and willing to learn new things.

– Fluent in English for both speaking and writing.

– Good interpersonal and problem solving skills

– Computer literacy in MS Office and have knowledge of management and engineering software

….such as AutoCAD, Microsoft Project, SCADA, DCS, PLC etc. a plus.

Job Descriptions and Responsibilities

– Maintain Electrical, Mechanical and Utility system.

– Maintain and review Prevention Maintenance plans and Procedures for operations maintenance.

– Manage machine history and spare parts management.

– Coordinate with the Engineering Manager and other related parties.

– Participate in the development of the power plant maintenance schedules.

– Participate in the budget preparation.

– Participate and review the power plant spares and tools ordering and maintenance.

– Take responsibility for quality control of all work.

– Coordinate with other departments and groups to ensure smooth teamwork.

– Forward recommendations for the improvement of electrical procedures to the

….Engineering Manager.

– Take part actively in the power plant overhauls and maintenance activities.

– Take responsibility for day-to-day monitoring and data analysis, including day-to-day

….maintenance of the power plant.

– Analyze breakdowns and implement systems to avoid repetition of similar breakdown.

– Ensure trouble free operation of electrical equipment and systems.

– Perform other duties as assigned by the supervisor as needed.

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงาน มีโอกาสได้รับการฝึกอบรมพัฒนา และดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ (โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น) และมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ

สมัครงานออนไลน์

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เเละส่ง E-Mail สมัครงานได้ที่ แผนกบุคคล บริษัทเอสเอสยูที จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02-554-9222 ต่อ  506  มือถือ 090-198-2528

E-mail: info@pptc.co.th