ตำแหน่งงาน

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ยังคงสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับลักษณะงานของโรงไฟฟ้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ตำแหน่งงาน

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด และบริษัทในเครือ ได้รับการพิจารณาและคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภทสัญญา Firm ระบบ Cogeneration ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและนิคมอุตสาหกรรมบางปูมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับลักษณะงานของโรงไฟฟ้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Electrical Engineer or Control and Instrumentation Engineer

Required Qualifications

 • Male/Female, Thai nationality
 • Bachelor or Master degree in Electrical Engineering or Control and Instrumentation Engineering
 • New graduates are welcome.
 • Have experiences in power plant will be an advantage.
 • Hard working, good attitude and willing to learn new things.
 • Fluent in English for both speaking and writing.
 • Good interpersonal and problem solving skills
 • Computer literacy in MS Office and have knowledge of management and engineering software such as AutoCAD, Microsoft Project, SCADA, DCS, PLC etc. a plus.

Job Descriptions and Responsibilities

 • Maintain Electrical, Mechanical and Utility system.
 • Maintain and review Prevention Maintenance plans and Procedures for operations maintenance.
 • Manage machine history and spare parts management.
 • Coordinate with the Maintenance & Operation Manager and other related parties.
 • Participate in the development of the power plant maintenance schedules.
 • Participate in the budget preparation.
 • Participate and review the power plant spares and tools ordering and maintenance.
 • Take responsibility for quality control of all work.
 • Coordinate with other departments and groups to ensure smooth teamwork.
 • Forward recommendations for the improvement of electrical procedures to the Maintenance & Operation manager.
 • Take part actively in the power plant overhauls and maintenance activities.
 • Take responsibility for day-to-day monitoring and data analysis, including day-to-day maintenance of the power plant.
 • Analyze breakdowns and implement systems to avoid repetition of similar breakdown.
 • Ensure trouble free operation of electrical equipments and systems.
 • Perform other duties as assigned by the supervisor as needed.

Civil Engineer

Required Qualifications

- Male/Female, Thai nationality

- Bachelor or Master degree in Civil Engineering

- New graduates are welcome.

- Have experiences in power plant will be an advantage.

- Hard working, good attitude and willing to learn new things.

- Fluent in English for both speaking and writing

- Good interpersonal and problem solving skills

- Computer literacy in MS Office and have knowledge of management and engineering software such as

AutoCAD, Microsoft Project,Autodesk Land Desktop, Autodesk Civil Design a plus.

Job Descriptions and Responsibilities

- Coordinate with project manager and other related parties.

- Perform engineering duties in planning and overseeing construction of project site.

- Coordinate and supervise the construction work at project site.

- Plan, manage, direct, and monitor progress during each phase of the construction project.

- Inspect and analyze the proposed construction project.

- Assess the environment impact and risks connected to the project.

- Ensure that all rules, regulations and guidelines have been explicitly followed.

- Assist site manager for the schedule planning and progress of work etc.

- Capable in planning, progress controlling and report and give technique in construction.

- Respond in screening and controlling sub-contractors.

- Take responsibility for routine administration and assignment of tasks on the project.

- Assist manager to execute scope of the project, project quality, and schedule and within the budget.

- Participate in the budget preparation.

- Take responsibility for quality control of all work.

- Coordinate with other departments and groups to ensure smooth teamwork.

- Perform other duties as assigned by the supervisor as needed.

Mechanical Engineer

Required Qualifications

 • Male/Female, Thai nationality
 • Bachelor or Master degree in Mechanical Engineering
 • New graduates are welcome.
 • Have experiences in power plant will be an advantage.
 • Hard working, good attitude and willing to learn new things.
 • Fluent in English for both speaking and writing
 • Good interpersonal and problem solving skills
 • Computer literacy in MS Office and have knowledge of management and engineering software such as AutoCAD, Microsoft Project a plus.

Job Descriptions and Responsibilities

 • Coordinate with the Engineering Manager and other related parties
 • Participate in the development of the power plant maintenance schedules.
 • Participate in the budget preparation.
 • Participate and review the power plant spares and tools ordering and maintenance.
 • Take responsibility for quality control of all work.
 • coordinatate with other departments and groups to ensure smooth teamwork.
 • Forward recommendations for the improvement of maintenance procedures to the Engineering Manager.
 • Take part actively in the power plant overhauls and maintenance activities.
 • Take responsibility for day-to-day monitoring and data analysis, including day-to-day maintenance of the power plant.
 • Plan and implement Preventive Maintenance Systems.
 • Attend day to day maintenance and breakdowns.
 • Analyze breakdowns and implement systems to avoid repetition of similar breakdown.
 • Ensure trouble free operation of electrical equipments and systems.
 • Perform other duties as assigned by the supervisor as needed.
Finance Officer

General Purpose:-

The Finance Officer is responsible for maintaining financial, accounting and administrative in order to meet legislative requirements. He/she reports to the Financial Supervisor and is responsible for preparing financial statements, maintaining cash controls, maintaining accounts payable and managing office operations.

Required Qualifications –

- Male/Female, Thai nationality

- Bachelor’s Degree in Finance & Banking, Accountancy or any related fields from an accredited university,

….Master’s Degree a plus

- Exposure to one or more computerized accounting packages

- Some knowledge of financial models will be an advantage

- Able to work under supervised and develop the job and work well under deadline.

- Hard working, good attitude and willing to learn new things.

- Good command in English for both speaking and writing.

- Good interpersonal and problem solving skills

- Experience working with power plant will be advantages.

- Strong leadership, proactive, solutions-thinking and innovative approach.

- Good interpersonal, problem solving and communication skills.

- Strong computer literacy (Microsoft Office, E-mail and Internet) and related? computer applications.

- Able to work effectively as a member of an intercultural and interdisciplinary team or independently

….as required.

Job Descriptions and Responsibilities

- Compile budgets, forecast cash-flow and make financial management reports on monthly basis

….and as required.

- Prepare statutory annual reports.

- Maintain contact with bankers, investment managers, pension advisors and auditors.

- Liaison with auditors and company executives and answer queries on financial based matters.

- Propose and discuss on changes and improvements of the company’s current accounting setup.

- Analyze company’s cash flow and budget.

- Study and prepare financial accounting.

- Deal with all aspects of bookkeeping including sales and purchase leader input, reconciliations,

….journals and nominal ledger administration.

- Assist with preparation of the budget.

- Implement financial policies and procedures.

- Establish and maintain cash controls.

- Monitor cash reserves and investment.

- Prepare and reconcile bank statements.

- Ensure data is entered into the system.

- Prepare monthly cash flow record.

- Prepare quarterly reports and report on variances.

- Maintain the computerized accounting system.

- Maintain financial files and records.

- Perform other duties as assigned by the supervisor as needed

Chemist

Required Qualifications

- Male/Female, Thai nationality

- Bachelor’s Degree in Chemistry from an accredited university, Master’s Degree a plus

- Minimum 3 years of experience, mainly in the field of power plants or natural gas

….(simple and combined cycle), and cogeneration facilities.

- Strong experience working as Chemist in the power plant will be advantage.

- Able to work effectively as a member of an intercultural and interdisciplinary

….team or independently as required.

- Fluent in English for both speaking and writing.

- Hard working, good attitude and willing to learn new things.

- Good interpersonal and problem solving skills

- Computer literacy in MS Office and have knowledge of management and

engineering software such as Microsoft Project etc. a plus.

Job Descriptions and Responsibilities

- Sample and perform laboratory analysis of DM water plant, the feed water, condensate, water,

….boiler water, steam of the power plant, cooling water, cooling tower, and wasted , water based on

….standardized methods.

- Monitor and maintain the HRSG drum water and steam quality.

- Perform HRSG drum and condenser inspection during plant maintenance shutdown.

- Coordinate with Head of the Operation Department on the adjustment of the chemical injection system.

- Maintain and calibrate the different online and laboratory analyzers and equipment and perform

….calibration of laboratory and plant analytical instruments.

- Oversee the safe and efficient operation of the Water Treatment Plant.

- Supervise the daily operation of the Water Treatment Plant and Studie

….modification for Water Treatment Plant to improve operation.

- Conduct sampling and analysis of wastewater for environment monitoring.

- Monitor the plant stack emissions to meet the standards set by the government regulations.

- Conduct and implement operation procedures as needed for quality environment concerns.

- Support environmental reports submitted to the government organizations.

- Prepare and update procedure on waste and environmental management.

- Monitor, record, and analyze the chemical consumption of the plant.

- Coordinate with suppliers for the chemicals needed for the best price.

- Coordinate and monitor the preservation of boiler drums and condensate? system during plant shutdown.

- Control inventories of laboratory and plant chemicals.

- Report all responsibilities in monthly basis.

- Perform other duties as assigned by the supervisor as needed.

Control and Instrumentation Engineer

Required Qualifications

- Male/Female, Thai nationality

- Bachelor or Master degree in Control and Instrumentation Engineering

- New graduates are welcome.

- Have experiences in power plant will be an advantage.

- Hard working, good attitude and willing to learn new things.

- Fluent in English for both speaking and writing.

- Good interpersonal and problem solving skills

- Computer literacy in MS Office and have knowledge of management? and engineering software such as

….AutoCAD, Microsoft Project, SCADA, DCS, PLC etc. a plus.

Job Descriptions and Responsibilities

- Maintain Electrical, Mechanical and Utility system.

- Maintain and review Prevention Maintenance plans and Procedures for operations maintenance.

- Manage machine history and spare parts management.

- Coordinate with the Engineering Manager and other related parties.

- Participate in the development of the power plant maintenance schedules.

- Participate in the budget preparation.

- Participate and review the power plant spares and tools ordering and maintenance.

- Take responsibility for quality control of all work.

- Coordinate with other departments and groups to ensure smooth teamwork.

- Forward recommendations for the improvement of electrical procedures to the Engineering Manager.

- Take part actively in the power plant overhauls and maintenance activities.

- Take responsibility for day-to-day monitoring and data analysis, including

….day-to-day maintenance of the power plant.

- Analyze breakdowns and implement systems to avoid repetition of similar breakdown.

- Ensure trouble free operation of electrical equipment and systems.

- Perform other duties as assigned by the supervisor as needed.

Senior Electrical Engineer

Required Qualifications –

- Male/Female, Thai nationality

- Bachelor’s Degree in Electrical Engineering from an accredited university,

….Master’s Degree a plus

- Minimum 8 years of experience, mainly in the field of power plants or natural gas

….(simple and combined cycle), and cogeneration facilities.

- Experience working with power plant conceptual design and layouts.

- Able to work effectively as a member of an intercultural and interdisciplinary

….team or independently as required.

- Fluent in English for both speaking and writing.

- Hard working, good attitude and willing to learn new things.

- Good interpersonal and problem solving skills

- Computer literacy in MS Office and have knowledge of management and engineering software such as

….AutoCAD, Microsoft Project, SCADA, DCS, PLC etc. a plus.

Job Descriptions and Responsibilities -

- Coordinate with Engineering Manager, Assistant of CTO and other related parties.

- Perform engineering duties in planning and overseeing of electrical works for construction project sites.

- Coordinate and supervise the electrical work at project sites.

- Assist site manager for the schedule planning, progress of work, etc.

- Work closely with a team of electrical engineer to ensure supervision and

….monitoring of all electrical and equipment works for power plants.

- Assign the duties and supervise a team of field engineer’s and inspectors on a daily basis.

- Perform technical feasibility studies and due diligence reports.

- Review technical specifications for foundation design for Major Equipment.

- Review drawings.

- Participate in EPC contract negotiations.

- Perform man-hour estimations and assist in proposal work.

- Coordinate with headquarters office and contractors for engineering tasks.

- Maintain Electrical, Mechanical and Utility system.

- Maintain and review Prevention Maintenance plans and Procedures for operations.

- Manage machine history and spare parts management.

- Coordinate with the Maintenance & Operation Manager and other related parties.

- Participate in the development of the power plant maintenance schedules.

- Participate in the budget preparation.

- Participate and review the power plant spares and tools ordering and maintenance.

- Take responsibility for quality control of all work.

- Coordinate with other departments and groups to ensure smooth teamwork.

- Forward recommendations for the improvement of electrical procedures

….to Engineering Manager, Assistant of CTO.

- Take part actively in the power plant overhauls and maintenance activities.

- Take responsibility for day-to-day monitoring and data analysis, including day-to-day

….maintenance of the power plant.

- Analyze breakdowns and implement systems to avoid repetition of similar? breakdown.

- Ensure trouble free operation of electrical equipments and systems.

- Perform other duties as assigned by the supervisor as needed.

Senior Mechanical Engineer

Required Qualifications –

- Male/Female, Thai nationality

- Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering from an accredited university,

….Master’s Degree a plus

- Minimum 8 years of experience, mainly in the field of power plants or natural gas

….(simple and combined cycle), and cogeneration facilities.

- Experience working with power plant conceptual design and layouts.

- Able to work effectively as a member of an intercultural and interdisciplinary

….team or independently as required.

- Fluent in English for both speaking and writing.

- Hard working, good attitude and willing to learn new things.

- Good interpersonal and problem solving skills

- Computer literacy in MS Office and have knowledge of management and engineering

software such as AutoCAD, Microsoft Project a plus.

Job Descriptions and Responsibilities -

- Coordinate with Engineering Manager, Assistant of CTO and other related parties.

- Perform engineering duties in planning and overseeing of mechanical works for

….construction project sites.

- Coordinate and supervise the mechanical work at project sites.

- Assist site manager for the schedule planning, progress of work, etc.

- Work closely with a team of electrical engineer to ensure supervision and

….monitoring of all mechanical and equipment works for power plants.

- Assign the duties and supervise a team of field engineer’s and inspectors on a daily basis.

- Perform technical feasibility studies and due diligence reports.

- Review technical specifications for foundation design for Major Equipment.

- Review drawings.

- Participate in EPC contract negotiations.

- Perform man-hour estimations and assist in proposal work.

- Coordinate with headquarters office and contractors for engineering tasks.

- Participate in the development of the power plant maintenance schedules.

- Participate in the budget preparation.

- Participate and review the power plant spares and tools ordering and maintenance.

- Take responsibility for quality control of all work.

- Coordinate with other departments and groups to ensure smooth teamwork.

- Forward recommendations for the improvement of maintenance procedures

….to Engineering Manager, Assistant of CTO.

- Take part actively in the power plant overhauls and maintenance activities.

- Take responsibility for day-to-day monitoring and data analysis, including

….day-to-day maintenance of the power plant.

- Plan and implement Preventive Maintenance Systems.

- Attend day to day maintenance and breakdowns.

- Analyze breakdowns and implement systems to avoid repetition of similar breakdown.

- Ensure trouble free operation of electrical equipments and systems.

- Perform other duties as assigned by the supervisor as needed.

Senior Control System and Instrumentation engineer

Required Qualifications –

- Male/Female, Thai nationality

- Bachelor’s Degree in Control System and Instrumentation Engineering

….from an accredited university, Master’s Degree a plus

- Minimum 8 years of experience, mainly in the field of power plants or natural

….gas (simple and combined cycle), and cogeneration facilities.

- Experience working with power plant conceptual design and layouts.

- Able to work effectively as a member of an intercultural and interdisciplinary

….team or independently as required.

- Fluent in English both verbal and written skills.

- Hard working, good attitude and willing to learn new things.

- Good interpersonal and problem solving skills

- Computer literacy in MS Office and have knowledge of management and engineering software such as

….AutoCAD, Microsoft Project, Autodesk Land Desktop, Autodesk Civil Design a plus.

Job Descriptions and Responsibilities -

- Coordinate with Engineering Manager, Assistant of CTO and other related parties.

- Perform engineering duties in planning and overseeing construction project sites.

- Coordinate and supervise the C & I work at project sites.

- Assist site manager for the schedule planning, progress of work, etc.

- Work closely with a team of C & I engineer to ensure supervision and monitoring of

….all C & I and equipment works for power plants.

- Assign the duties and supervise a team of field engineer and inspectors on a daily basis.

- Perform technical feasibility studies and due diligence reports.

- Review technical specifications for Foundation design for Major Equipment.

- Perform and review calculations for structural and C & I works.

- Review drawings.

- Participate in EPC contract negotiations.

- Perform man-hour estimations and assist in proposal work.

- Maintain C & I system.

- Coordinate with headquarters office and contractors for engineering tasks.

- Participate in the development of the power plant maintenance schedules.

- Participate in the budget preparation.

- Participate and review the power plant spares and tools ordering and maintenance.

- Take responsibility for quality control of all work.

- Coordinate with other departments and groups to ensure smooth teamwork.

- Forward recommendations for the improvement of maintenance procedures to

….Engineering Manager, Assistant of CTO.

- Take part actively in the power plant overhauls and maintenance activities.

- Take responsibility for day-to-day monitoring and data analysis, including day-to-day

….maintenance of the power plant.

- Plan and implement Preventive Maintenance Systems.

- Attend day to day maintenance and breakdowns.

- Analyze breakdowns and implement systems to avoid repetition of similar breakdown.

- Ensure trouble free operation of electrical equipment and systems.

- Perform other duties as assigned by the supervisor as needed.

Senior Accountant

Required Qualifications

- Male/Female, Thai nationality

- Bachelor’s Degree in accountancy from an accredited university, Master’s Degree a plus

- Minimum 3 years of experience, mainly in the management of accounting, financial systems and budgets,

….financial reports, financial data analysis, auditing, taxation and providing financial advice.

- Have knowledge of generally accepted of accepted accounting practices and principles, economic principles,

….auditing practices and principles, applicable laws, tax codes and regulations.

- Experience working with power plant will be advantages.

- Strong leadership, proactive, solutions-thinking and innovative approach.

- Good interpersonal, problem solving and communication skills.

- Strong computer literacy (Microsoft Office, E-mail and Internet) and accounting applications.

- Able to work effectively as a member of an intercultural and interdisciplinary

….team or independently as required.

- Fair in English both verbal and written skills.

- Hard working, good attitude and willing to learn new things.

Job Descriptions and Responsibilities

- Compile and analyze financial information to prepare financial statements

….including monthly and annual accounts.

- Ensure financial records are maintained in compliance with accepted policies and procedures.

- Ensure all financial reporting deadlines are met.

- Prepare financial management reports.

- Ensure accurate and timely monthly, quarterly and year end close.

- Establish and monitor the implementation and maintenance of accounting control procedures.

- Resolve accounting discrepancies and irregularities.

- Continuously manage and support of budget and forecast activities.

- Monitor and support taxation issues.

- Develop and maintain financial data bases.

- Prepare and coordinate in the audit process and financial audit.

- Ensure accurate and appropriate recording and analysis of revenues and expenses.

- Analyze and advise on business operations including revenue and expenditure trends,

….financial commitments and future revenues.

- Analyze financial information to recommend or develop efficient use of resources? and procedures, provide

….strategic recommendations and maintain solutions to business and financial problems.

Senior Administrative Officer / Executive Secretary

Required Qualifications

- Male/Female, Thai nationality

- Bachelor’s Degree in Arts, Business Administration, Secretary or any related fields from an accredited

….university, Master’s Degree a plus

- Minimum 5 years of experience, mainly in the field of administration, general affairs, secretarial or

….related functions.

- Experience working with power plant will be advantages.

- Strong leadership, proactive, solutions-thinking and innovative approach.

- Good interpersonal, problem solving and communication skills.

- Strong computer literacy (Microsoft Office, E-mail and Internet).

- Able to work effectively as a member of an intercultural and interdisciplinary

….team or independently as required.

- Fluent in English both verbal and written skills.

- Hard working, good attitude and willing to learn new things.

- Abel to perform general and clerical duties, create, transcript, and distribute

….meeting agendas and minutes.

Job Descriptions and Responsibilities

- Prepare and manage correspondence, reports and documents.

- Organize and coordinate meetings, conferences, travel arrangements.

- Take, type and distribute minutes of meetings.

- Support management with information, documents, and reports.

- Handle incoming mail and other materials.

- Setup and maintain filing systems.

- Prepare correspondence, report and materials for publications and presentations.

- Manage the filing, storage and security of documents.

- Support to managements with information, documents, and reports.

- Respond to inquiries and assist with preparation and advertising of contract documents.

- Communicate verbally and in writing to answer inquiries and provide information.

- Liaison with internal and external contacts.

- Coordinate the flow of information both internally and externally.

- Perform other related duties as required.

Electrical Engineer

Required Qualifications

- Male/Female, Thai nationality

- Bachelor or Master degree in Electrical Engineering

- New graduates are welcome.

- Have experiences in power plant will be an advantage.

- Hard working, good attitude and willing to learn new things.

- Fluent in English for both speaking and writing.

- Good interpersonal and problem solving skills

- Computer literacy in MS Office and have knowledge of management and engineering software

….such as AutoCAD, Microsoft Project, SCADA, DCS, PLC etc. a plus.

Job Descriptions and Responsibilities

- Maintain Electrical, Mechanical and Utility system.

- Maintain and review Prevention Maintenance plans and Procedures for operations maintenance.

- Manage machine history and spare parts management.

- Coordinate with the Engineering Manager and other related parties.

- Participate in the development of the power plant maintenance schedules.

- Participate in the budget preparation.

- Participate and review the power plant spares and tools ordering and maintenance.

- Take responsibility for quality control of all work.

- Coordinate with other departments and groups to ensure smooth teamwork.

- Forward recommendations for the improvement of electrical procedures to the

….Engineering Manager.

- Take part actively in the power plant overhauls and maintenance activities.

- Take responsibility for day-to-day monitoring and data analysis, including day-to-day

….maintenance of the power plant.

- Analyze breakdowns and implement systems to avoid repetition of similar breakdown.

- Ensure trouble free operation of electrical equipment and systems.

- Perform other duties as assigned by the supervisor as needed.

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงาน มีโอกาสได้รับการฝึกอบรมพัฒนา และดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ (โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น) และมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ

สมัครงานออนไลน์

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เเละส่ง E-Mail สมัครงานได้ที่ แผนกบุคคล บริษัทเอสเอสยูที จำกัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02-554-9222 ต่อ  506  มือถือ 090-198-2528

E-mail: info@pptc.co.th