การประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็น โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด จัดการประชุมการประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังความคิดเห็นโครงการผลิตพลังงานไอน้ำ และไฟฟ้าขนาดเล็กครั้งที่ 1 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 และ วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการ
เพื่อขอความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น – ข้อเสนอแนะ ต่อโครงการ

อ่านต่อ →