ด้านสังคม

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ตระหนักถึงความเป็นอยู่ของคนในสังคมเป็นสำคัญ

ด้านสังคม

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ตระหนักถึงความเป็นอยู่ของคนในสังคมเป็นสำคัญ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสังคมขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างชุมชนกับบริษัท และเพื่อการยอมรับจากสังคมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินกิจการโรงไฟฟ้า นอกจากนี้บริษัทได้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า” ขึ้นตามข้อกำหนดของกฎหมาย และ “กองทุนพิเศษสนับสนุนและพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการ” เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเพื่อให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ