ด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม"คือสิ่งที่ บริษัท เอส เอส ยู ที จำกัด ตระหนักและความสำคัญอย่างเต็มที่

ด้านสิ่งแวดล้อม

“สิ่งแวดล้อม” คือสิ่งที่ “บริษัท เอสเอสยูที จำกัด” ตระหนักและความสำคัญอย่างเต็มที่ เพราะ สิ่งแวดล้อมที่ดีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทั้งในเรื่องของสุขภาพอนามัย และทางด้านจิตใจ เราจึงเลือกสรรเทคโนโลยีที่สะอาด มีความทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องจรถึงวันสิ้นสุดโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เสียง และอากาศ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อคนในชุมชน

 • SSUT หาแนวทางลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการวางท่อก๊าซฯ

  เอสเอสยูที พร้อมด้วยเจ้าที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (TET), บริษัท ยูนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ซี่ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท จูบุ อิเล็กทริค พาวเวอร์ ประเทศไทย เอสพีพี บีวี จำกัด ลงสำรวจพื้นที่แนวการวางท่อก๊าซธรรมชาติของโครงการบางปูโคเจนเนอเรชั่น เพื่อศึกษาหาแนวทางการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการวางท่อก๊าซฯ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนในพื้นที่แนววางท่อก๊าซฯ ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อาทิเช่น ปัญหาฝุ่นละออง น้ำเสีย ขยะมูลฝอย รวมไปถึงปัญหาทางด้านการจราจร
  [gallery link=”file” …

  อ่านต่อ →

 • สผ. ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

  วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ร่วมกับบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด นำเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท เอสเอสยูที ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารายงานการวิเคราห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ให้มีความชัดเจนถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการมากยิ่งขึ้น

   

  อ่านต่อ →

 • เอสเอสยูที ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ถวายเเม่ของแผ่นดิน ณ อบต.เเพรกษาใหม่

  , By admin, Categories ด้านสิ่งแวดล้อม, Comment 0

  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ถวายเเม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 1 หมู่บ้าน 1 ชุมชน 80 ต้น 80 พรรษา ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเเพรกษาใหม่ โดยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน เเละประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างคับคั่ง เเสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

  อ่านต่อ →